Svazek obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice"

Vítejte na stránkách skupinového vodovodu, který provozuje svazek obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice".

Skupinový vodovod "Rozšíření vodovodu Chroustovice" má hlavní zdroj vody ve Lhotě u Chroustovic CHR-2, kde je i úpravna vody, tento zdroj zásobuje celý vodovod. Jako záložní zdroj vody se používá vrt Trusnov TO-3 Opočno. Provozovatelem je svazek obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice".

Svazek obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice" má 9 členských obcí. Na skupinový vodovod je napojených 8 obcí a jejich místních částí. Tyto obce jsou Městys Chroustovice a místní části Lhota u Chroustovic, Poděčely, Mentour, Holešovice, Březovice a Městec, Město Hrochův Týnec - místní části Bližňovice a Blansko, Obec Čankovice, Obec Moravany - místní části Turov a Čeradice, Obec Uhersko, Obec Ostrov, Obec Trusnov a místní části Opočno, Franclina a Žika, Obec Radhošť a místní část Sedlišťka. Devátou členskou obcí je Obec Jenišovice, která má vybudován přivaděč do Zalažan, k zásobování obyvatel této obce pitnou vodou ze skupinového vodovodu v tuto chvíli nedochází. Celkem se jedná o více než 1000 vodovodních přípojek s vodoměry, délka vodovodu je téměř 56 km. 

Vrt CHR - 2 byl odvrtán jako průzkumný hydrogeologický vrt o hloubce 108 m, původně byla navržena hloubka 160 m. Vrt byl odvrtán ve dnech 27.5. - 25.8.1986 za použití rotační soupravy typu FA-20. Bylo dosaženo těchto výsledků: 0,0,- 3 m o průměru 690 mm, 3 - 108 m o průměru 490 mm. V průběhu vrtných prací byla sledována úroveň hladiny podzemní vody ve vrtu. Tato byla zastižena po odvrtu 2,5 m a ustálila se v úrovní 1 m pod terénem 25.6. 1986. Při odvrtu 56,0 - 58,0 m byl zachycen přetok, který s hodnotou 3 l/s vzrostl na 10 - 12 l/s, tento se udržel po celou dobu až do odvrtu 108 m od RT. do 25.8 1986. Na základě průběžných výsledků a karatážního měření byl vrt aktivován jako trubní studna ocelovými zárubnicemi o průměru 377 mm takto: +0,5 - 60,9 m plná, 60,9 - 88,4 perforovaná, 88,4 - 108,0 m plná. 

Úpravna vody byla realizována v roce 2005, společně s výstavbou vodovodu Poděčely - Mentour, navržena je na kontinuální výkon 6,5 l/s. Technologie ÚV je určena pro odstranění radonu, Fe, Mn, NH 4+ a hygienické zabezpečení vody.